Belangenbehartiging

Zuid-Holland

Jarenlang was de natuurvriendelijke oever langs de Oude Maas bij Zwammerdam een doorn in het oog van de sportvissers en omwonenden. Daarop hebben de provincie en gemeente besloten deze aan te passen. Sportvisserij ZWN heeft samen met de visrechthebbende vereniging, Hengelaarsbond voor Leiden en omstreken, de belangen van de sportvisserij opgepakt. Ons initiatief om aangepaste steigers te realiseren en zo de NVO te overbruggen werd door de overheden en omwonenden met open armen ontvangen. We gaan het initiatief nu verder uitwerken en hopen eind 2022 te starten met het project waarbij twaalf vissteigers – waarvan drie toegankelijk voor rolstoelen – worden geplaatst.

In de gemeente Zoetermeer loopt met medewerking van het Hoogheemraadschap Rijnland een project genaamd ‘ons blauwe goud’. Dit project is gestart om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren, maar heeft door de aanleg van een aantal kilometers natuurvriendelijke oever ook direct impact op de sportvisserij. Bovengenoemde partijen staan open voor een gesprek, om zo samen te verkennen waar én hoe we het
sportvissen kunnen integreren in de plannen zoals bij het aanleggen van visstoepen en steigers, zodat de waterkant toegankelijk en bereikbaar blijft voor de hengelsporters.

Eind 2021 kregen we groen licht en ontvingen we de benodigde vergunningen om de trailerhelling bij het Quackstrand aan het Haringvliet te realiseren. Bij de herinrichting van het Quackstrand is een oude helling verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe met aanlegsteiger. Echter is tijdens dit proces besloten om ter hoogte van de geplande locatie voor de trailerhelling op de dam, grote windturbines te plaatsen. Dit is besloten aan de hand van te behalen doelen ten aanzien van duurzaamheid en de energietransitie. Aangezien de veiligheid van de dam uiteraard prioriteit heeft, zijn er berekeningen gemaakt die de draagkracht van de windmolen en trailerhelling in kaart brengen. Nu deze aantonen dat beide projecten door kunnen gaan, gaan we de botenhelling in 2022 realiseren.

Oost-Brabant

Een voornaam aandachtspunt tijdens gesprekken met verschillende gemeenten en waterschappen was de bereikbaar- en bevisbaarheid van de wateren. Sportvisserij ZWN investeerde met name in de gemeenten Eindhoven en Helmond veel tijd en energie in gesprekken over deze onderwerpen. Sommige vraagstukken kosten veel tijd en zijn moeilijker op te lossen, zoals de vissterfte op de Karpendonkse Plas.

Een aantal voorzieningen langs federatieve wateren in Oost-Brabant is verbeterd, hersteld en/of aangelegd. Neem de opgeknapte visstekken aan het Oude Maasje. Meer informatie over deze opgeknapte stekken vind je onder ‘beheer’.
Ook realiseerde Sportvisserij ZWN in samenwerking met een lokale hengelsportvereniging en Sportvisserij Nederland een mindervalidesteiger bij een zorginstelling. Hiervoor maakten we gebruik van subsidie.

Afgelopen jaar zijn er minder droogteproblemen ontstaan. Zelfs de visvijvers in Bergeijk kenden dit jaar weinig tot geen problemen. Deze vijvers zouden volgens planning in 2021 worden aangepakt, maar om verschillende redenen is dit tot op heden niet gelukt. De verwachte uitvoer van de werkzaamheden staat nu voor 2022 gepland.

Een onverwachte hoogwatergolf op de Maas door overvloedige regenval veroorzaakte een ramp in onze buurlanden en in de provincie Limburg. Ook Brabant ondervond hiervan hinder. Met het hoge water kwamen in de volgelopen uiterwaarden ook veel vissen terecht – veelal karpers – die zonder hulp niet altijd hun weg terug konden vinden. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er veel vissen gered!

We hebben geregeld contact met de waterschappen in de regio om een goede onderlinge relatie te behouden. Een van de onderwerpen betrof het besluit van de overheid om Visstandbeheercommissie (VBC) niet langer te verplichten. Alle deelnemende partijen in de VBC’s zagen het nut en de noodzaak om desondanks de VBC’s in stand te houden. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft zich hiervoor hard gemaakt door een zienswijze in te dienen op de nieuwe waterbeheerplannen 2022-2027 van de waterschappen.

Wij werken momenteel vanuit het huidige goede en grondige visplan aan een nieuw universeel en eigentijds visplan, dat bij meerdere waterschappen kan worden ingezet. Naar verwachting is het plan in het voorjaar van 2022 gereed.

Zeeland

De provincie Zeeland is, naast de zoete visserij, onlosmakelijk verbonden met de zeehengelsport en het pierenspitten. In 2021 speelden er enkele onderwerpen, waaronder de ontwikkeling van de ‘groene kamers van Rilland’. Samen met de betrokken hengelsportvereniging zijn wij in gesprek gegaan met de provincie over de plannen om zonnepanelen te plaatsen op het water. Door onze stem te laten horen en het belang van de sportvisserij te benadrukken, blijft het water beschikbaar voor de vereniging.

De gemeente Noord-Beveland nam in haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dat vissers een deel van het jaar overdag niet welkom zijn op de stranden. Dit vanwege de viswedstrijden die daar geregeld plaatsvinden. De gemeente gaat de opmerkingen vanuit de federatie meenemen en haar APV in 2022 herzien. Wij willen het vissen jaarrond zonder beperkingen weer mogelijk maken.

Het pierenspitten staat voortdurend onder druk. De provincie liet een rapport opstellen waarin – naast schelpdieren rapen en handmatig zeegroenten snijden – ook het spitten is beoordeeld. Onderzoekers concluderen in dit rapport dat deze activiteiten de vogels in het gebied erg verstoren. Wij zetten echter vraagtekens bij de uitkomsten en hebben aangegeven dat er aanvullende gegevens nodig zijn.

Een positieve ontwikkeling is dat het spitten aan de Grevelingendam ontzien is in de zonering. Dat betekent dat je met toestemming (VISpas of wormenspitvergunning) het gesloten gebied aldaar mag betreden. De gebieden zijn gesloten door de druk van recreatie, maar Sportvisserij ZWN wist de betrokken instantie te overtuigen van het feit dat pierenspitten geen nadelige gevolgen heeft.

De ontwikkelingen rondom het Grevelingenmeer en het terugbrengen van getijdenwerking zijn met minimaal een jaar vertraagd. Het project blijft wel bestaan, maar voorlopig met een kleiner projectteam.

BSAE

De ‘oude’ BSAE-wateren in en rondom Eindhoven houden de gemoederen – ook binnen de federatie – nog altijd bezig en we zetten ons hard in om de gemeente in beweging te krijgen. Op dit moment is er al een aantal visserijkundige onderzoeken uitgevoerd. De resultaten wijzen uit waar mogelijk structuren in vijvers moeten worden aangebracht en vis moet worden uitgezet. Naar onze mening dient het watersysteem eerst op orde te zijn voordat er wordt overgegaan op eventuele uitzet. Is een watersysteem ecologisch op orde, dan is het juist niet de bedoeling om ieder jaar opnieuw vis uit te zetten. Het visbestand in een watersysteem is dan zelfvoorzienend.

Waterschappen

“Waterschappen zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken. Ook meten en bewaken ze de waterkwaliteit, maaien ze oevers en baggeren ze sloten, zodat het water niet te troebel wordt en blijft doorstromen” (waterschappen.nl)

De federatie en de hengelsportverenigingen huren visrechten van deze waterschappen en pleiten voor toegankelijke oevers en bevisbaar water om de vishobby en -activiteiten uit te kunnen oefenen.

De afgelopen maanden dienden we bij de verschillende waterschappen in ons gebied zienswijzen in op de waterbeheerprogramma’s. Met name de programma’s die mogelijk belemmeringen veroorzaken voor de hengelsport. We constateerden dat er diverse waterschappen zijn die in hun plannen al goed rekening houden met recreatief medegebruik en de hengelsport.

In samenwerking met Sportvisserij Nederland werken we aan een algemeen visplan. Dit beschrijft wat de hengelsport inhoudt en hoe we willen omgaan met de visrechten die we gehuurd hebben. Elk water heeft zijn eigen karakteristieken en wensen, daarom stellen we per waterlichaam een factsheet op. Zo willen we de traditionele visplannen vervangen door één algemeen visplan aangevuld met factsheets, dat voor verenigingen en federaties goed werkbaar is.

Fonds voorzieningen Sportvisserij ZWN

Tijdens de ALV van 8 september 2021 maakte het bestuur bekend dat er per 1 januari 2021 een subsidiefonds in werking is gesteld. De subsidie is bedoeld voor hengelsportverenigingen die voorzieningen realiseren ten behoeve van sportvissers of visstand. In 2021 maakten al diverse verenigingen hier dankbaar gebruik van, bijvoorbeeld om het clubhuis te verbeteren en steigers aan te leggen.

Rijkswaterstaat

Na vele gesprekken in het afgelopen jaar met Rijkswaterstaat (RWS) over KRW-maatregelen, lijkt de sportvisserij voet aan de grond te krijgen binnen deze organisatie. Rijkswaterstaat neemt Sportvisserij Zuidwest Nederland en de bij haar aangesloten hengelsportverenigingen nu eerder mee in het proces. We wilden namelijk voorkomen dat we pas achteraf of tijdens een voortraject worden geïnformeerd. Om dit te bereiken stelden we een plan van aanpak op aan de hand van een klanteisendocument. Zo dwingen we af dat lokale zaken (maatwerk), zoals bereikbaarheid en bevisbaarheid, bij toekomstige projecten al vroeg in het proces naar voren komen. Uiteraard vergeten we ook de visrechten niet. Wij nemen onze voortrekkersrol hierin uitermate serieus. In 2022 hopen we dit langs de waterkant te laten zien. De eerste vergunning voor de aanleg van 30 tot 40 stekken bij Cuijk aan de Maas is binnen. Voor een 15-tal steigers aan de uitmonding van het Drongelens kanaal is de vergunningsaanvraag bijna een feit.

Wij zorgen tijdens een dergelijk proces ook voor een verbinding tussen de verschillende partijen. Denk hierbij aan de waterschappen, gemeenten, natuurmonumenten, Brabants Landschap en uiteraard de hengelsportverenigingen.

NOC*NSF

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij het NOC*NSF. Sportvisserij ZWN wil samen met hen ook een échte sportorganisatie zijn, maar we zijn meer dan alleen dat. Aansluiting bij de NOC*NSF betekent dat sportorganisaties naar rato van het aantal aangesloten sporters subsidie ontvangen. Sportvisserij Nederland biedt haar leden, de federaties, ruimte om aanvragen voor subsidie te doen die de (sport)visserij in het algemeen en de sport in het bijzonder stimuleren.

In het jaarverslag van 2020 schreven wij over onderstaande subsidieaanvraag:
In 2019 diende Sportvisserij ZWN een aanvraag in om de voorzieningen langs het Kanaal door Voorne te vernieuwen. Dit internationale wedstrijdstraject was uniek vanwege de gelijke omstandigheden over de gehele lengte van het water. De 179 bestaande steigers zijn door omstandigheden nog niet vervangen, maar dit gaat naar verwachting vóór de zomer van 2021 gebeuren.

Op 18 juni 2021 leverden wij zoals gepland het traject op en deelden dit heugelijke nieuws via onze mediakanalen. Een van de belangenbehartigers vertelde in een promotievideo met gepaste trots over de vernieuwde steigers.

Sportvisserij ZWN gebruikte het NOC*NSF-budget voor meerdere doeleinden. Allereerst hebben we de bevisbaarheid op verschillende wateren verbeterd met de harkboot, dit jaar in Vlaardingen, Alblasserdam en Boxtel. Het Oude Maasje en Eindhoven stonden gepland, maar door een onverwachte forse afname van de waterplanten zagen we hiervan af. Ook hebben we een ‘visambulance’ met toebehoren aangeschaft, waarmee we hengelsportverenigingen, waterschappen en gemeenten helpen bij droogte en eventuele vissterfte. Deze kan tevens bij visuitzettingen en visserijkundige onderzoeken worden ingezet.

Commissie Meerjarenbeleidsplan 2022+

Tijdens de ALV van 8 september 2021 besloten we het meerjarenbeleidsplan “Samen naar buiten” niet nogmaals te verlengen vanwege de behoefte aan een nieuwe richting van het beleid. Momenteel is er geen duidelijk beeld hoe het organisatieontwikkelingsproces gaat verlopen. De wereld om ons heen verandert en daarbij staat de hengelsport met thema’s als dierenwelzijn, natuurdoelstellingen en energietransities onder druk.

Sportvisserij ZWN streeft naar een beleid dat past binnen de huidige tijdsgeest en ontwikkelingen, en is daar – zoals in onze nieuwsbrieven te lezen was – al mee gestart. We hebben het huidige beleidsplan geëvalueerd, gesprekken gevoerd met stakeholders en de trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Nu we de eerste stappen hebben gezet bespreken we het nieuwe beleidsplan graag in de ledenbijeenkomsten die begin 2022 gepland staan. Tevens leggen we dit ter goedkeuring voor in de ALV op 19 mei aanstaande