Controle & Handhaving

Resultaten controle en handhaving

We hebben in 2021 meer dan ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. Er zijn in totaal 23.283 controles uitgevoerd, waarvan 3.144 in Limburg. Ten opzichte van 2019 is het aantal controles gestegen met 4.866. Het behaalde resultaat bedraagt evenals in 2020 ruim 10% van wat in theoretisch opzicht had kunnen worden gerealiseerd. Het team van boa’s is – gelet op de omstandigheden omtrent de coronacrisis – zeer tevreden over de inzet en het resultaat.

Van het aantal gerealiseerde controles is 478 keer (2,05%) een waarschuwing uitgedeeld, waarvan 69 in Limburg. Terwijl er substantieel meer is gecontroleerd, is het aantal waarschuwingen juist met 1,12% verminderd ten opzichte van het procentueel aantal waarschuwingen in 2020. Ofwel, een mooie ontwikkeling.

Verder zijn er 533 (2,29%) processen-verbaal (PV’s) opgemaakt, waarvan 85 in Limburg. Ook hier geldt dat, gelet op het grotere aantal gerealiseerde controles, het aandeel in PV’s toch is afgenomen met 1,38%. Het feitelijke aantal PV’s in vergelijking met het aantal PV’s in 2020 (676) is in 2021 substantieel afgenomen tot 78,85 %.

Boa-samenwerking met Sportvisserij Limburg officieel van start

In 2021 is verder overleg gevoerd met Sportvisserij Limburg om te zoeken naar een samenwerkingsverband binnen de reikwijdte van de toegestane opsporingsbevoegdheid van de boa’s. Na afstemming met en akkoordbevinding van de bevoegde instantie sloten beide federaties een overeenkomst. Daarmee is het samenwerkingsconvenant tussen Sportvisserij Limburg en Sportvisserij Zuidwest Nederland beklonken en kon officieel worden gestart met de inzet van vrijwillige boa’s in de provincie Limburg. Dit project zal in eerste instantie drie jaar draaien.

Werving vrijwillige boa’s

Alle voor Sportvisserij Limburg actieve boa’s zijn in vrijwilligersdienst bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. In afstemming met elkaar zijn we gestart met kandidaatwerving, waarop we veel reacties ontvingen. De verwachting was om in 2021 met een team van ongeveer vier boa’s te werken. Het gewenste aantal BOA’s in Limburg zal in 2022 duidelijk moeten worden.

In 2021 besteedden de boa’s in Limburg naast de reguliere controles extra aandacht aan de gebieden waar veel overlast is. Dit betreft vooral de Maas en de Maasplassen in het buitengebied. Ook boden we Limburgse verenigingen de optie om onder voorwaarden een verzoek in te dienen voor controle door een boa op verenigingswater.

Boetes en voorlichting bij landelijke controleactie

Tijdens een landelijke controleactie op de Visserijwet door politie, boa’s en controleurs van hengelsportverenigingen zijn in 2021 de nodige boetes uitgedeeld aan overtredende sportvissers. Tijdens controles op 28, 29 en 30 mei zijn ruim 3.000 sportvissers gecontroleerd en bijna 150 processen-verbaal opgemaakt. Onder andere voor het vissen met meer dan het aantal toegestane hengels of het niet kunnen tonen van een VISpas of anderszins geldige schriftelijke toestemming. Bijna de helft van alle controles vond plaats in het belangengebied van Sportvisserij ZWN, een van oudsher populaire regio onder sportvissers uit binnen- én buitenland.

De handhavers en controleurs deelden niet alleen boetes uit, ook gaven zij voorlichting aan sportvissers. Zo legden ze regelmatig uit hoe de VISpas en bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren werken. Ook verwezen ze naar de gratis VISplanner-app, waarmee je deze lijst continu bij je draagt. In combinatie met de VISpas kun je op die manier rechtsgeldig aantonen dat je op een bepaalde plek mag vissen.

 

Stroperij zeebaars op Maasvlakte aangepakt

Na de vele meldingen van stroperij door sportvissers en andere misstanden op de Maasvlakte is Sportvisserij Zuidwest Nederland in contact getreden met de Zeehavenpolitie en het overige bevoegd gezag, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de NVWA en de gemeente Rotterdam. Samen met de Zeehavenpolitie hebben wij voor een meer structurele aanpak aan de hand van een gebiedsgerichte maatregel gekozen. Zo willen we voorkomen dat de sportvisserij door stroperij in een kwaad daglicht komt te staan.

In een persbericht maakte Havenbedrijf Rotterdam als gebiedseigenaar rond de uitlaat van de Unipercentrale bekend dat de toegang wordt verboden in het kleine gebied rondom de koelwateruitlaat. Dit geldt ook voor sportvissers. Deze maatregel is getroffen om handhaving eenvoudiger te maken en stroperijgerelateerde misstanden in deze kraamkamer van de zeebaars effectiever tegen te gaan.

Het ingestelde verbod is jammer, maar het zal snel duidelijk worden dat dit noodzakelijk is om de sportvisserij en -mogelijkheden in het havengebied te behouden. Daarom wordt met overtuiging ingezet om deze excessen en visstroperij rond de koelwaterafvoerpunten te stoppen en de visstand die zich daar ophoudt te beschermen. Op andere plaatsen in de Rotterdamse haven blijft het voor sportvissers gewoon mogelijk om te vissen.

Boa-structuur, kwaliteitsverbetering en professionalisering

Het verder optimaliseren van de boa-structuur in samenhang met de kwaliteit en professionalisering van het boa-apparaat kreeg ook in 2021 blijvende aandacht. Normaal gesproken vinden er jaarlijks twee boa-introductiedagen plaats, maar vanwege de coronamaatregelen bleef dit helaas beperkt tot een eenmalige bijeenkomst. Deze keer stond de boa-dag in het teken van ‘Teamwork makes a team work’. Kernwoorden waren sterk, stabiel, hecht, professioneel, loyaal, team en niet te vergeten: gezellig.