Water- en Visstandbeheer

Calamiteiten

Weersextremen komen de afgelopen jaren steeds vaker voor in Nederland. Denk hierbij aan langdurige droogte of extreme regenval. Deze extremen hebben een sterke invloed op de watersystemen en daarmee de visstanden in deze wateren. Zo kunnen ze leiden tot het opdrogen van wateren en zuurstofloosheid, met vissterfte tot gevolg. Als federatie willen we adequaat kunnen optreden bij dergelijke noodsituaties en verzamelden daarom allerlei kennis én materialen om bij dreigende vissterfte snel te reageren. Hiervoor riepen wij, zoals onder kopje NOC*NSF te lezen, de ‘visambulance’ in het leven. Wij ronden dit project in het voorjaar van 2022 af, zodat de visambulance vanaf dan inzetbaar is bij eventuele calamiteiten.

Betrokken vrijwilligers

Sportvisserij Zuidwest Nederland is voor veel werkzaamheden afhankelijk van vrijwilligers, ook binnen de projecten van water- en visstandbeheer. Zij bezitten veel lokale kennis en zijn de oren en ogen in het veld. We maken hier dankbaar gebruik van, bijvoorbeeld wanneer we werkzaamheden in een bepaald gebied moeten verrichten. Neem de visuitzet waar onder andere commissieleden van de werkgroepen het Oostvoornse Meer en de Karperwerkgroep onmisbaar zijn. Maar ook zijn er betrokken vrijwilligers die de jaarlijkse karperuitzet komen ondersteunen of het beheer en onderhoud van federatieve voorzieningen verzorgen. Zelfs tijdens calamiteiten kan de federatie rekenen op vrijwillige hulp. Zo kwamen sportvissers in de zomer massaal naar de ondergelopen uiterwaarden van de Maas om de achtergebleven vis weg te vangen. De federatie hoopt in 2022 weer een beroep te mogen doen op onze vrijwilligers!

 

 

Vissteigers

In 2021 zijn er verschillende werkzaamheden geweest aan steigers en stoepen langs federatieve wateren. Zo zijn aan de Peursumse Vliet vijf steigers compleet vervangen en aan de Ammerse Boezem in totaal veertien steigers opnieuw aangelegd. Daarnaast zijn er renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan vissteigers in de Delftse Hout.

De werkzaamheden rondom de vissteigers langs het Kanaal door Voorne kan worden gezien als het meest grootschalige voorzieningenproject in 2021. De steigers aan dit belangrijke en veelgebruikte wedstrijdtraject van nationale en internationale waarde waren sterk verouderd en aan vervanging toe. In totaal zijn de maar liefst 179 oude steigers volledig vervangen voor nieuwe modellen. Het grotere formaat steiger biedt meer ruimte voor visspullen en de gecentreerde loopplank maakt betreden een stuk veiliger. De vissteigers zijn inmiddels weer volop in gebruik.

Proefproject Oude Maasje
In 2020 startte een pilot aan het Oude Maasje bij Sprang-Capelle. Op deze locatie heeft Sportvisserij ZWN dertig visstoepen, waarin dieren gedeeltelijk gaten en tunnels hadden gegraven waardoor ze minder goed bereik- en bevisbaar waren. Om deze voor de sportvisserij
weer geschikt te maken keken we samen met waterschap Brabantse Delta naar mogelijke oplossingen. Vanwege het dynamische karakter van de locatie viel de keuze op een proefproject met twee verschillende materialen. Betonpuin kwam als beste uit de test, waarna we dit materiaal in het voorjaar van 2021 op alle dertig visstoepen hebben aangebracht. Nog diezelfde zomer maakten sportvissers al gretig gebruik van de visstekken.

Waterkrachtcentrales

In Nederlandse watergangen zijn vanwege waterveiligheid talloze stuwen en sluizen aanwezig. In een deel van deze waterkeringen zijn waterkrachtcentrales aangebracht om energie op te wekken. Ondanks dat wij hier als sportvisserij geen voorstander van zijn, komen
er toch nieuwe waterkrachtcentrales bij. Daarom schuiven we tijdens de planvorming en uitvoering voor nieuwe waterkrachtcentrales in wateren waar wij visrechten huren graag aan. Met onze kennis en expertise streven wij ernaar de visvriendelijkheid zo veel mogelijk te waarborgen. Zo zijn we in 2021 aangesloten bij het project rondom de nieuwe waterkrachtcentrale in de Aa alsook een nieuwe vijzelturbine in het Wilhelminakanaal, samen met hengelsportvereniging de Ruischvoorn uit Tilburg.

Visstand-onderzoek Benedenrivierengebied

Het Ministerie van LNV gaf opdracht voor een grootschalig visstandonderzoek in het Benedenrivierengebied. Wageningen Marine Research voerde in samenwerking met ATKB middels bemonstering in 2019 het onderzoek uit en publiceerde de resultaten in de zomer van 2021. Het doel van het onderzoek was drieledig: (1) inzicht verkrijgen in de opbouw en aanwezigheid van vispopulaties in het gebied, (2) resultaten uit het huidige onderzoek vergelijken met voorgaande onderzoeken in het Benedenrivierengebied en (3) de eventuele invloed van de beroeps- en sportvisserij op de visbestanden bepalen.

Tijdens het onderzoek zijn 16 deelgebieden in het rivierengebied bemonsterd. In totaal vingen ze 34 verschillende vissoorten, waarbij de soortensamenstelling verschilde per deelgebied. Over het algemeen waren brasem, blankvoorn en snoekbaars de meest gevangen vissoorten. Door de bemonstering wordt duidelijk dat het rivierengebied een gezonde visstand heeft met een gevarieerde lengteopbouw. Ook is er geconstateerd dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende deelgebieden als het gaat om de opbouw van de visbestanden.

Vanwege de grote verschillen tussen de deelgebieden is een van de aanbevelingen uit het rapport om de deelgebieden in de toekomst apart te bemonsteren. Zo kunnen trends en ontwikkelingen in de visstand beter worden gemonitord. Ook was het op basis van eenjarige bemonstering niet mogelijk om de impact van de beroeps- en sportvisserij op de visbestanden te bepalen. Er moet daarvoor nader onderzoek naar de visserijinspanning en onttrekking van vis in het Benedenrivierengebied worden verricht.

Visuitzet

Ook in 2021 heeft Sportvisserij ZWN vis uitgezet. Zo wisten wij dankzij de Karperwerkgroep nagenoeg 2600 kilo aan schub- en spiegelkarpers uit te zetten op zo’n twaalf verschillende locaties binnen ons gebied. De karpers waren in 2021 afkomstig van twee verschillende leveranciers: de firma Edko Special-Carp en de firma Corten. Uitzettingen vonden plaats op de Bernisse, Brielse Meer, Hoge Bergse Bos, Kraaijenbergse plassen, de Maas (bij Cuijk), Nieuwe Merwede, Wilhelminakanaal, Zoommeer en de Zuid-Willemsvaart (vier uitzetlocaties).

Naast de federatieve karperuitzet hebben in 2021 meerdere verenigingen karpers uitgezet in de door hen ingebrachte wateren. HSV Veghel, HSV Ons Genoegen Asten, HSV De Ruischvoorn Tilburg en HSV Ons Genoegen Geertruidenberg droegen hieraan bij. De federatie hoopt volgend jaar nog meer aanvragen van hengelsportverenigingen te ontvangen. Houd hiervoor onze mediakanalen in de gaten.

In het Oostvoornse Meer is in 2021 weer forel uitgezet. Vanwege een uitbraak van een virus op forellenkwekerijen was het dit jaar lastig om aan forel te komen. Desondanks lukte het om 700 kilo beekforel (Salmo trutta), 500 kilo beekridders (Salvelinus alpinus) en 560 kilo regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) uit te zetten in het Oostvoornse meer.

Naast de gebruikelijke onderhoudsuitzettingen van karper en forel, deed de federatie een herintroductie in de gemeente Helmond. In het verleden is vanwege baggerwerkzaamheden alle vis van de wateren rondom Kasteel Noord afgevangen, maar er is nooit vis voor teruggezet. Omdat dit een belangrijk water is voor de lokale jeugdvisser in Helmond, besloot de federatie hier in overleg met de gemeente Helmond verschillende vissoorten te herintroduceren. We hebben daaropvolgend een partij vis bestaande uit blankvoorn, giebel, spiegelkarper en zeelt uitgezet in de wateren rondom het kasteel.

 

 

Gebruik subsidies

Sportvisserij Zuidwest Nederland faciliteert aangesloten verenigingen bij visstandbeheer in verenigingswater. In 2021 waren voor verenigingen twee subsidies met betrekking tot visuitzet beschikbaar, namelijk de Subsidieregeling fonds “doelgericht visstandbeheer afgesloten wateren” en de Regeling Cofinanciering “uitzet van karper op ingebrachte wateren”. In totaal maakten in 2021 elf verenigingen gebruik van deze subsidies.